BAZA PUBLIKACJI

Podstawy probabilistyki i statystyki w kojarzeniu ryb akwariowych
Transgeneza ryb, również w akwarium
Zastosowanie wysoce zinbredowanych linii gatunków z rodzaju Xiphophorus w badaniach genetycznych
Dziedziczenie cech sprzężonych i mapy genetyczne
Po co s± ryby? Pytanie o celowo¶ć ewolucji
Wykorzystanie praw dziedziczenia w hodowli ryb
Praktyczne znaczenie pokrewieństwa i inbredu w hodowli ryb
Co można odczytać z sekwencji nukleotydowej?
Krótko o mejozie i jej roli w determinowaniu zmienno¶ci genetycznej
¦lepa ewolucja ryb jaskiniowych
Dziedziczenie ubarwienia okrywy włosowej u królików
Perspektywy i zagrożenia rozwoju dla profesjonalnej akwarystyki


Podstawy probabilistyki i statystyki w kojarzeniu ryb akwariowych


W niniejszym opracowaniu przedstawione zostan± elementarne podstawy rachunku prawdopodobieństwa i testowania hipotez. Wykład nie będzie jednak opierał się o wzory matematyczne lecz opisywane zjawiska prawdopodobieństwa ilustrowane będ± rzeczywistymi przykładami prawidłowo¶ci które s± dla większo¶ci osób oczywiste choć nie zawsze u¶wiadomione...

Czytaj  

Transgeneza ryb, również w akwarium


Człowiek od zarania hodowli zwierz±t d±żył do uzyskiwania u nich poż±danych dla siebie cech. Stosunkowo niedawno wraz z rozwojem naukowych podstaw hodowli, możliwe stało się uzyskiwanie oczekiwanych cech u zwierz±t hodowlanych, oparte o metody genetyczne. Przełomowe w tej dziedzinie stały się prace Grzegorza Mendla, który odkrył podstawowe zasady dziedziczenia cech warunkowanych przez geny....

Czytaj  

Zastosowanie wysoce zinbredowanych linii gatunków z rodzaju Xiphophorus w badaniach genetycznych


Zmienno¶ć jest w naturze zjawiskiem powszechnym , czyli przygl±daj±c się grupie ryb należ±cych do tego samego gatunku, zaobserwować można między nimi różnice w wygl±dzie tj. w ich fenotypie. Przykładowo, rozmnażaj±c ryby stwierdzamy, że nawet w¶ród rodzeństwa występuj± wyraĽne różnice w wygl±dzie, np. pewne osobniki s± większe od innych. Ta fenotypowa różnorodno¶ć wywołana jest b±dĽ to czynnikami ¶rodowiskowymi (np. warunki ¶wietlne i termiczne, żywienie, relacje z innymi organizmami w akwarium), b±dĽ też ma charakter genetyczny, tzn. dziedziczny....

Czytaj  

Dziedziczenie cech sprzężonych i mapy genetyczne


Uniwersalne mechanizmy dziedziczenia, które po raz pierwszy zostały opisane przez Grzegorza Mendla, poddawane były wielokrotnej weryfikacji i choć w większo¶ci badań potwierdzano wyniki twórcy tych praw, to jednak pojawiały się również rezultaty zgoła odmienne, czyli nie pasuj±ce do teorii Mendla. Gdy Walter Sutton i niezależnie od niego Theodor Boveri, powi±zali nowo odkryte struktury nazywane chromosomami z czynnikami dziedziczenia zwanymi obecnie genami, zapocz±tkowana została chromosomowa teoria dziedziczenia....

Czytaj  

Po co s± ryby? Pytanie o celowo¶ć ewolucji


Okre¶lone działanie nazywamy celowym, gdy jest ono podejmowane z zamiarem osi±gnięcia przewidywanego rezultatu. Większo¶ć ludzkich działań podporz±dkowana jest zaplanowanemu wcze¶niej celowi gdyż ¶wiadomo¶ć każdego człowieka nastawiona jest na ci±głe przewidywanie najbliższej przyszło¶ci....

Czytaj  

Wykorzystanie praw dziedziczenia w hodowli ryb


Pierwsze prawo Mendla mówi, że gamety zawieraj± po jednej kopii każdego genu i jest to tzw. prawo czysto¶ci gamet. Drugie prawo Mendla mówi, że różne cechy dziedziczone s± niezależnie od siebie i jest to tzw. prawo niezależnego dziedziczenia. Do¶wiadczenia Grzegorza Mendla opublikowane w 1866 roku oraz zaproponowane na ich podstawie modele dziedziczenia to podstawy genetyki klasycznej. S± to fundamentalne zasady, z których wynikaj± bardziej złożone mechanizmy genetyki populacji czy genetyki molekularnej...

Czytaj  

Praktyczne znaczenie pokrewieństwa i inbredu w hodowli ryb


Pokrewieństwo pomiędzy osobnikami populacji to jedno z podstawowych zagadnień w racjonalnej hodowli zwierz±t. Poznanie wzajemnych relacji genealogicznych jest istotne w pracy hodowlanej, a szczególnie ważne jest w zapobieganiu negatywnym skutkom ewentualnych kojarzeń kazirodczych. Okre¶laj±c poziom powi±zań krewniaczych między osobnikami stosowane s± odpowiednie miary tj. współczynniki pokrewieństwa i inbredu o których to traktuje ten tekst. Artykuł ilustrowano przykładami ze ¶wiata ryb ale opisywane w nim prawidłowo¶ci s± identyczne dla wszystkich zwierz±t i mog± być wykorzystywane w tym samym zakresie przez hodowców płazów, gadów, ptaków oraz ssaków...

Czytaj  

Co można odczytać z sekwencji nukleotydowej?


Ubiegły wiek był okresem dynamicznego postępu techniki w tym szczególnie spektakularnie rozwijały się technologie informatyczne. Obecny wiek będzie najprawdopodobniej okresem, w którym prężnie rozwijać się będ± nauki biologiczne z wyraĽn± dominacj± biologii molekularnej. Stanie się to możliwe dzięki szerokiemu zastosowaniu metod obliczeniowych w biologii. Dzięki technikom informatycznym doszło do rozwoju narzędzi analiz matematycznych i wyodrębnienia się dyscypliny naukowej, czyli bioinformatyki. Zakres tematyczny zagadnień bioinformatycznych jest bardzo rozległy i w niniejszym artykule przedstawione zostan± na rzeczywistych przykładach jedynie wybrane jej zastosowania...

Czytaj  

Krótko o mejozie i jej roli w determinowaniu zmienno¶ci genetycznej


Ryby to organizmy rozmnażaj±ce się płciowo. W większo¶ci przypadków ryby składaj± ikrę, która zapładniana jest poza organizmem samicy w momencie zetknięcia się z nasieniem samca wydalanym wprost do wody. Ikra składana jest wprost na podłożu w¶ród kamieni (litofilno¶ć) b±dĽ też na podłożu piaszczystym (psammofilno¶ć), przylepiana do ro¶linno¶ci (litofilno¶ć), lub może swobodnie pływać w toni wodnej (pelagofilno¶ć), niektóre gatunki składaj± ikrę do jamy oskrzelowej małży lub pod pancerzyk krabów (ostrakofilno¶ć). Wiele gatunków przejawia bardzo ciekawe sposoby zapewniania sukcesy rozrodczego poprzez opiekę nad ikr± oraz narybkiem w miejscu jej złożenia...

Czytaj  

¦lepa ewolucja ryb jaskiniowych


Oceaniczne głębiny s± niew±tpliwie najmniej poznanymi zak±tkami naszej planety, których niedostępno¶ć jest porównywalna z przestrzeni± kosmiczn±. Tajemniczo¶ć tego ¶rodowiska rozbudza wyobraĽnie kolejnych pokoleń badaczy, penetruj±cych coraz głębsze obszary oceaniczne w poszukiwaniu przedstawicieli niezwykłej fauny żyj±cych w ekstremalnych warunkach ¶rodowiska. Na l±dzie namiastk± takich głębin s± jaskinie z podziemnymi zbiornikami wody, w których poszukuje się i odnajduje organizmy żywe...

Czytaj  


Dziedziczenie ubarwienia okrywy włosowej u królików


Barwa futra królików warunkowana jest przez geny zlokalizowane w ponad 100. loci zaangażowanych w proces biosyntezy melanin. Jednak tylko kilka z nich ma wyraĽnie zauważalne skutki tzn. przejawia się fenotypowo w postaci stosunkowo łatwo rozróżnialnych fenotypów, a co za tym idzie tylko kilka z tych loci ma praktyczne znacznie w hodowli. Geny tych istotnych dla warunkowania barwy loci nazywane s± genami głównymi...

Czytaj  


Perspektywy i zagrożenia rozwoju dla profesjonalnej akwarystyki


Ryby s± zazwyczaj najpopularniejszymi zwierzętami sprzedawanymi w sklepach zoologicznych. Ocenę warto¶ci rynku oraz ilo¶ci wyhodowanej w kraju ozdobnej ichtiofauny utrudnia m.in. to, że ogromna jej czę¶ć jest importowana, choć niejednokrotnie oznaczana i opisywana jako chów rodzimy...

Czytaj